Obchodní podmínky

   

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na webu Kamenný olej, provozovaném společností Miramis, s. r. o., od 1. 1. 2009.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele webu, tedy společnosti Miramis, s. r. o., se sídlem Zenklova 1545/39, 180 00 Praha 8, IČ:27380262, DIČ: CZ27380262, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 109676. prodávajících soukromých fyzických osob a kupujících.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Nestanoví-li obchodní podmínky jinak, řídí se právní vztahy účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů platných v ČR (Občanský zákoník, z. č. 89/2012 Sb., ve znění novel; Zákon o ochraně spotřebitele, z. č. 634/1992 Sb., ve znění novel; Obchodní zákoník, z. č. 513/1991 Sb., ve znění novel).

  

Pojmy

Provozovatelem webu Kamenný olej je společnost Miramis, s. r. o. (dále Miramis), se sídlem Zenklova 1545/39, 180 00 Praha 8, IČ: 27380262, DIČ: CZ27380262, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 109676. Miramis, s. r. o. je právnická osoba, která jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupujícím je kupující, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo samostatný výkon svého povolání kupuje pro své soukromé účely uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Tyto Obchodní podmínky se nevztahují na právnické osoby nebo osoby, které jednají při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který není konečným spotřebitelem, se řeší podle individuálně sjednaných podmínek. To znamená, že prodávající je oprávněn jednostranně odmítnout uzavření kupní smlouvy.

 

Kupní smlouva

Kupující je povinen se seznámit se s těmito Obchodními podmínkami před uzavřením kupní smlouvy. Pokud nesouhlasí s Obchodními podmínkami na webu www.kamenny-olej.cz, nesmí jeho služby užívat. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na jeho webové stránky. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby, vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na ikonu „Odeslat objednávku".

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy na základě dohody s kupujícím. V případě, že kupující zaplatil už část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření kupní smlouvy nedojde.Dodací podmínky

Prodejní cenou se rozumí cena, která je v e-shopu na adrese www.kamenny-olej.cz uvedena ve chvíli podání objednávky. Všechny ceny jsou uvedeny jako koncové, včetně DPH. Prodávající je plátcem DPH. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se uvedené ceny na vybraný druh zboží bez poštovného. Náklady spojené s odesláním zboží hradí kupující.

Zboží zasílá prodávající kupujícímu prostřednictvím vybraného dopravce obvykle do 2 pracovních dnů po přijetí objednávky, v případě platby předem do 2 pracovních dnů po obdržení platby na účet prodávajícího. Převzetí zboží potvrzuje kupující podpisem. Tím stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti. V případě, že kupující odmítne objednané zboží převzít, má prodávající právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 3 % z ceny zboží a žádat úhradu poštovného za zpětné doručení prodávajícímu.


Platba a převzetí objednaného zboží. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího 

Pokud si kupující vybere jako možnost úhrady platbu bankovním převodem, je povinen uhradit zboží (včetně dopravy) do 5 pracovních dnů od doby, kdy zboží objednal, na CZK účet č.: 2700797961/2010 u Fio banky, případně na EUR účet č. 20007756202/2010 u Fio banky. V případě osobního převzetí sjednává kupující s prodávajícím do 5 pracovních dnů od doby, kdy zboží objednal, termín osobního předání zboží v kanceláři na adrese: Zenklova 1545/39, Praha 8, 4. patro, MIRAMIS.

V případě, že kupující neuhradí částku za zboží a jeho dopravu do 5 pracovních dnů od jeho objednání anebo do 5 pracovních dnů nesjedná osobní převzetí a platbu za toto zboží v kanceláři prodávajícího, má se za to, že od kupní smlouvy odstupuje. Prodávající upozorní kupujícího na neuhrazenou platbu e-mailem a po 10 dnech od data objednání tuto objednávku stornuje.Reklamace

Kupující je povinen při přebírání od přepravce pečlivě zkontrolovat dodané zboží. Zásilku, která jeví známky poškození, nepřevezme.

V den převzetí kupující pečlivě zkontroluje neporušenost zboží. Pokud by bylo poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, nebo pokud by se stalo, že zboží není kompletní nebo omylem neodpovídá objednanému typu, informuje kupující o této skutečnosti ihned e-mailem prodávajícího na info@kamenny-olej.cz nebo telefonicky na tel.: 602 321 358.

Stav poškozené zásilky je pro účel reklamace u přepravní společnosti nutné doložit fotografiemi, viz reklamační podmínky PPL.

Prodávající se zavazuje vyřídit všechny oprávněné reklamace ke spokojenosti kupujícího.

Lhůta pro vyřízení reklamace

Pokud kupující zboží reklamuje, lhůta pro vyřízení reklamací je pozastavena v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je v takovém případě povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Oprávněné reklamace vyřídí prodávající v co nejkratší době, v krajním případě nejdéle do 20 dnů. Peníze vám pošleme na účet nebo vyplatíme v naší kanceláři, a to nejpozději do 30 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy.

  

Vrácení poštovného

Náklady spojené s dopravou zboží zpět vám uhradíme při splnění těchto podmínek:

  • reklamace bude oprávněná – nebude se jednat například o závadu způsobenou chybnou manipulací, mechanickým poškozením apod.
  • prostřednictvím e-mailu na adresu info@kamenny-olej.cz zašlete výzvu k proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží
  • doložíte výši nákladů – scan účtenky za poštovné, přepravní list apod.
  • proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží jako náklady na poštovné, nikoliv za taxislužbu apod.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že prodávaný předmět při převzetí nemá vady. V době, kdy kupující zboží převzal, zodpovídá prodávající zejména za tyto charakteristiky:

  • prodávaný má vlastnosti, které si strany ujednaly. Pokud takové ujednání nesjednaly, má věc takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu prodávaného předmětu
  • prodávaný předmět slouží účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
  • prodávaný předmět odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

Nemá-li prodávaný předmět výše uvedené vlastnosti, může kupující odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na výměnu nebo na opravu prodávaného předmětu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo předmět opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

Právo kupujícího odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

V případě, že si kupující přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že od smlouvy odstupuje, ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti.

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu prodávajícího poštou nebo na emailovou adresu info@kamenny-olej.cz.

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím už při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to už není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co už nemůže být vydáno. Pokud je vrácený zakoupený předmět poškozený jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy kupující v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

  • dodávka předmětu, který byl upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
  • úprava provedená na žádost kupujícího
  • dodávka předmětu v uzavřeném obalu, který kupující z obalu vyňal a který není možné bez známek poškození obalu do obalu vrátit.

 Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující. Prodávajcí si neúčtuje žádné další poplatky (to se netýká příp. smluvní přepravy)

Ochrana osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním

Kupující uděluje provedením registrace nebo odesláním objednávky souhlas společnosti Miramis, s. r. o., se zpracováním svých osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Osobní údaje může kupující kdykoli aktualizovat, a to zasláním aktuálních osobních údajů e-mailem na adresu: info@miramis.cz nebo aktualizací svého profilu na webu www.kamenny-olej.cz.

Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující kdykoli odvolat, a to oznámením na e-mail: info@miramis.cz nebo písemně zasláním na adresu: 

Miramis, s. r. o.
Zenklova 1545/39
18000 Praha 8

Rozsah zpracování osobních údajů kupujících

Správcem a zpracovatelem osobních údajů kupujících je společnost Miramis zastoupená odpovědnou osobou Ing. Milenou Píchovou.
Zenklova 1545/39
18000 Praha 8
IČ: 27380262

Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením GDPR za účelem vyřízení objednávky zboží v eshopu www.kamenny-olej.cz. Vyslovíte-li při vyplnění objednávky souhlas se zasíláním newsletteru a informačních sdělení webu www.kamenny-olej.cz, můžeme Vás informovat na Vaši emailovou adresu také tímto způsobem.
Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Kontakty nesdílíme s žádným marketingovým ani jakýmkoli jiným subjektem. 
Odesláním objednávky stvrzuje kupující svůj souhlas se zpracováním osobních údajů ve znění uvedeném níže v odstavci Souhlas se zpracováním osobních údajů. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto souhlas společnosti Miramis, s. r. o., se sídlem Zenklova 1545/39, 18000 Praha 8, IČ: 27380262 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení
- adresa
- e-mail
- telefonní číslo

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat za účelem vyřízení objednávky v e-shopu www.kamenny-olej.cz. Pokud jste zvolil/a vyřízení objednávky přes některou ze zásilkových služeb, budou Vaše osobní údaje sdíleny s touto službou za účelem vyřízení Vaší objednávky. Údaje budou správcem zpracovány po dobu nutnou k vyřízení objednávky, resp. po dobu stanovenou zákonem jako nezbytně nutnou.

S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoli zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje správce.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem.

Podle ustanovení GDPR máte právo:
- vzít souhlas kdykoli zpět
- požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
- požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
- vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit
- požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování.

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížnosti kupujícího zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@miramis.cz, vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

V případě sporu mezi kupujícím a prodávajícím může kupující využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující kontaktovat Českou obchodní inspekci a postupovat podle pravidel mimosoudního řešení sporu.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení platná jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím, archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.

Tyto obchodní podmínky umožňují kupujícímu jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy přijímá kupující veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Vznikne-li právní vztah se zahraniční právnickou nebo fyzickou osobou, řídí se právním řádem České republiky. Spor vzniklý z takového vztahu řeší soudy České republiky, resp. příslušný obvodní soud a Městský soud v Praze.

Jsme plátci DPH. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hod.